Algemene Voorwaarden


Dit zijn de algemene voorwaarden van Studio West. Hierin staan de voorwaarden beschreven die gelden wanneer je producten of diensten bij Studio West afneemt. Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@kantvanwest.nl.

Algemeen

Definities

Studio West: de eenmanszaak gevestigd aan de Grootoort 90 in Broek op Langedijk, en geregistreerd onder KvK nummer 71232621.

Je, jouw of jij : opdrachtgever, de natuurlijke of rechtspersoon die een product of dienst afneemt van Studio West.

Account: Jouw persoonlijke inlog-account op de website www.kantvanwest.nl.

De overeenkomst

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht van jouw woonplaats anders bepaalt.

Op iedere overeenkomst en de uitvoering van de dienst, ook in de toekomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Studio West mag deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Op bestaande overeenkomsten zijn gewijzigde voorwaarden van toepassing vanaf één maand na bekendmaking van de wijziging via e-mail. Als je het niet eens bent met de gewijzigde voorwaarden, mag je de overeenkomst opzeggen.

Studio West zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Jij zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Studio West worden medegedeeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld de juiste betalingsgegevens en adresgegevens, maar ook lichamelijke klachten of beperkingen, of het feit dat je zwanger bent.

Als Studio West in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op een door jou aangewezen locatie, draag je kosteloos zorg voor de benodigde faciliteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beschikking over een parkeerplaats, toilet, voldoende water en voldoende ventilatie.

Studio West heeft het recht de overeenkomst door een derde te laten uitvoeren.

Prijs en betaling

Genoemde bedragen zijn inclusief 21 procent btw en andere heffingen en worden weergegeven in euro, tenzij anders vermeld.

Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Studio West afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

De factuur wordt digitaal via e-mail verstrekt. Betaling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Voor lessen, sessies en massages is vooruitbetaling verplicht.

Studio West mag de prijs van producten en diensten aanpassen. Voor duurovereenkomsten geldt dat een prijsverhoging pas in werking treedt na 3 maanden gerekend vanaf de bekendmaking. Wanneer je het met deze prijsverhoging niet eens bent, kun je natuurlijk altijd de overeenkomst opzeggen vanaf het moment dat de prijsverhoging ingaat.

In geval van betalingsverzuim stuurt Studio West eerst een herinnering. Als je niet binnen 14 dagen na deze herinnering betaalt, ben je over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en mag Studio West de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 5% over het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-.

Studio West kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, en of het verantwoord is om een overeenkomst aan te gaan. Als Studio West op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Studio West gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Klachten

Als je niet tevreden of een specifieke klacht hebt, vraag ik je om dit zo snel mogelijk bij Studio West aan te geven. Studio West wil er graag samen met jou uitkomen.

Studio West zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studio West binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Producten

Producten bestellen

Als plaats van levering geldt het adres dat je bij de bestelling vermeld hebt.

Bestellingen van producten worden door Studio West spoedig, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan een bericht uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst. Je mag in dat geval de overeenkomst zonder kosten ontbinden. Studio West zal je dan direct terugbetalen.

Zolang je nog niet het volledige overeengekomen bedrag hebt betaald, blijven alle geleverde producten eigendom van Studio West.

Bij de koop van producten via de webshop kun je gebruik maken van 50 procent achterafbetaling . In dat geval dien je te kiezen voor betaling via overboeking. Nadat je de eerste 50 procent van het totaalbedrag hebt overgemaakt, wordt de bestelling klaargemaakt voor verzending en start de levertijd.

Garantie

Je hebt recht op de wettelijke garantie. Dat betekent dat je altijd recht hebt op een goed product.

Als je gebruik wilt maken van de garantieregeling, stuur dan zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek een e-mail naar info@kantvanwest.nl.

Herroepingsrecht

Voor producten uit de webshop geldt dat je een bedenktermijn van 14 dagen hebt. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag nadat je het laatste product van de bestelling hebt ontvangen op het door jou opgegeven adres. Je mag binnen deze 14 dagen de overeenkomst zonder reden ontbinden, bijvoorbeeld met dit formulier .

Deze bedenktermijn geldt niet voor producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben of voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer je verder gaat dan dat, wordt de waardevermindering in rekening gebracht.

Wanneer je gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet je het product voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en met de originele toebehoren en verpakking zo spoedig mogelijk terugsturen. De terugstuurtermijn is uiterlijk 14 dagen na de dag waarop je hebt aangegeven het product te willen retourneren. De kosten voor het terugsturen zijn voor jouw eigen rekening.

Binnen 14 dagen nadat je hebt gemeld dat je gebruik wilt maken van de bedenktermijn zal Studio West het volledige bedrag via dezelfde weg terugbetalen.

Yoga & Massage

Losse les, lidmaatschap en rittenkaart

Via de webshop kun je een losse les of sessie, een rittenkaart of een zogenaamd lidmaatschap bestellen. Hiervoor dien je eerst een Account aan te maken.

De rittenkaart houdt in dat je het vermelde aantal lessen, massages of sessies vooraf aankoopt. De rittenkaarten hebben een bepaalde geldigheidstermijn, waarbinnen je de lessen, sessies of massages dient te gebruiken. Aanmelden voor een les of sessie kan via .

Het lidmaatschap houdt in dat . Het lidmaatschap duurt 1 jaar. De bij het lidmaatschap behorende lessen, massages of sessies zijn reeds gepland en dienen op de gekozen datum en tijdstip te worden gevolgd.

Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Je dient zelf telkens een nieuw lidmaatschap voor een bepaalde periode via de webshop aan te schaffen.

Het lidmaatschap is persoonlijk, maar je mag individuele lessen laten volgen door iemand anders. Meld dit wel tijdig van tevoren aan Studio West.

Herroepingsrecht

Wanneer je een dienst in de webshop bestelt (waaronder een of meer yogalessen, massages of andere sessies) geldt ook dat je recht hebt op een bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Je mag binnen deze 14 dagen de overeenkomst zonder reden ontbinden.

Zodra de dienst op jouw verzoek volledig is uitgevoerd binnen deze termijn van 14 dagen, vervalt het recht op herroeping. Als dit het geval is, wordt dit duidelijk aangegeven in het bestelproces.

Wanneer je meerdere diensten (bijvoorbeeld een x-aantal lessen) via de website bestelt en gebruik maakt van de bedenktermijn, betaal je alleen voor de diensten die je gebruikt hebt binnen die 14 dagen.

Binnen 14 dagen nadat je hebt gemeld dat je gebruik wilt maken van de bedenktermijn zal Studio West het volledige bedrag via dezelfde weg terugbetalen.

De les of sessie

Neem altijd een fles water, een handdoek en warme kleding mee. Zet je telefoon op stil.

Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Luister naar de signalen van je lichaam. Meldt het op tijd als een bepaalde oefening niet lukt, of je je niet goed voelt. Stel vragen als je een oefening niet begrijpt.

Studio West verzorgt de benodigdheden tijdens de les, als je hier zelf geen beschikking over hebt. Ga zorgvuldig om met deze spullen, reinig deze aan het einde van de les en lever ze in.

Schoenen, jassen en tassen blijven buiten het lokaal. Neem daarom geen waardevolle spullen mee en zet daar je telefoon op stil.

Draag geen sterk ruikende parfums. Gebruik van deodorant om lichaamsgeur te voorkomen is echter wel gewenst.

Tijdens de yogalessen stellen we het op prijs als je stil kunt zijn bij de ingang van de ruimte zodat mede deelnemers geen last ondervinden.

Wij vinden jouw gezondheid belangrijk. In verband met Covid-19 houdt Studio West zich aan de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de GGD aan. Studio West vraagt iedereen om hier mee rekening te houden.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Bij yogalessen geldt dat je 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig dient te zijn.

Lessen of sessies kennen meestal een vaste instructeur maar Studio West kan een vervangende instructeur, masseur of begeleider inzetten.

Lessen of sessies worden gewoonlijk op locatie gegeven. Studio West kan besluiten de les op een andere locatie of digitaal te geven, via Zoom .

Persoonlijke uitingen worden door Studio West vertrouwelijk behandeld. Studio West vraagt van jou om persoonlijke uitingen van mede-cursisten ook vertrouwelijk te behandelen.

Eventueel gegeven adviezen of besproken ideeën kunnen nooit worden gezien als medisch advies. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd uw arts. Een bezoek aan Studio West kan niet gezien worden als vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke of lichamelijke gezondheid, neem dan contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de les of sessies risico’s voor jou inhouden.

Annulering of pauzeren

Annulering van een geboekte les, massage of sessie dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren, door middel van een e-mail aan info@kantvanwest.nl. Wanneer een gemaakte afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren wordt verplaatst of afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Wanneer je bij een vooraf aangekochte les of sessie niet aanwezig kunt zijn en dit op tijd hebt aangegeven, is het mogelijk om deze in dezelfde week op een ander moment kosteloos in te halen. Voorwaarde hiervoor is dat het tijdstip niet reeds volgeboekt is.

Voor maximaal twee van het totaal van de vooraf aangekochte lessen geldt dat deze in een andere week mogen worden ingehaald, tot maximaal twee weken na de laatste les of sessie.

Bij onvoorziene omstandigheden kan Studio West geplande lessen, sessies of massages annuleren of verzetten, in tijd of locatie. Studio West zal je hierover zo snel mogelijk via e-mail informeren. Wanneer de les binnen 24 uur van tevoren wordt geannuleerd of verplaatst, neemt Studio West telefonisch contact op. Wanneer de les niet kan worden verzet, of je bij het aangewezen moment niet aanwezig kunt zijn, wordt in overleg bepaald wanneer je de les kunt inhalen. Als er geen andere mogelijkheden blijken te zijn, zullen de reeds betaalde kosten voor deze geannuleerde les volledig worden terugbetaald.

Bij vakantie, ziekte of andere lichamelijke ongemakken kan in overleg met Studio West het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort, of de geldigheidstermijn van de rittenkaart worden verlengd. Dit is altijd naar oordeel van Studio West.